Projektitöö tulemusena on valminud küsimustik, millega vaadelda, hinnata teadmisi, uskumusi kultuuridevahelises kompetentsis sotsiaaltööd õppida tahtvatel noortel ja ka juba sotsiaaltööd õppivatel nooretel.
Küsimustiku leiad siit

SOOVITUSED

Kultuuridevaheliste kompetentside õpetamine sotsiaaltöö tegijatele

Käesoleva projekti käigus selgus, et seitse projekti partnerriiki esindavad väga erinevaid siseriiklikke taustu Euroopas, mis puudutab kultuuridevahelisi kompetentse. Belgias ja Walesis on juba pikemat aega elanud vähemusrahvuste kogukonnad, kus immigreerumine on toimunud mitmetest erinevatest riikidest ning etnilistest ja religioossetest gruppidest. Eestis, kui ühe projektipartneri peamise erinevusena võib esile tuua ühe kindla vähemuskultuuri esindajad - venelased. Märkimist vääriv on asjaolu, et venelased ning eestlased jagavad pikemaajalist tundlikku ajaloolist tausta ning sellest tulenevaid suhteid. Eestlased on prognoosinud, et lähitulevikus võib ette näha mitmekesisemat immigratsiooni. Kreekas on immigratsioon üsna hiljutine nähtus, mida on käsitletud ka väravana Euroopasse. Tuleb arvestada sellega, et Euroopa Liit annab küll raamistiku, mis võimaldab uute kodanike assimileerumist teistesse liikmesriikidesse, kuid siseriiklikult on Euroopa riikide õigusaktid ja sotsiaalpoliitika märgatavalt erinevamad. Sellel põhjusel on oluline töötada välja soovitused, mis võiksid toimida teatavate erinevustega kõikide rahvaste kontekstis. Samas peab iga riik ise välja töötama märksa spetsiifilisemad soovitused arvestades enda kohalikke tingimusi.

Mõnedel projekti partnerid on saanud juba eelnevaid kogemusi pakkudes sotsiaaltöö tegijatele koolitusi kultuuridevaheliste kompetentside tõstmiseks. Samas leiti, et need ei olnud piisavad selleks, et keerulisemaid olukordi lahendada. Ohumärgina toodi välja piiratud ajakasutust, vajadust teatud teemadega süvitsi minekut ning raskust ühendada kultuuridevahelisi kompetentse teiste kompetentsidega. Samas olid õppijad väga huvitatud antud teemadest ning said aru vajadusest tegeleda kultuuridevaheliste oskuste arendamisega.

I Me soovitame: koolituste korraldamine on väga vajalik kultuuridevahelise pädevuse tõstmiseks. Eriti oluline on sotsiaaltöö tegijate koolitamine, mis võiks olla juba olulise teemana sotsiaaltöö õppijate õppekavadesse integreeritud.
1. Oluline on välja tuua, mis teemad on seotud kultuuridevaheliste kompetentsidega. On soovitatud järgmisi elemente:
a) keel
b) rahvus
c) religioon
d) individuaalne identiteet (võib olla ka mitu)

2. Enda kultuuri mõistmine ja aktsepteerimine, et tegemist on ühega paljude teiste hulgast
3. Allasuruva praktika tagajärgede mõistmine
a) võtta omaks praktikale põhinevad sotsiaaltöö väärtused (IFSW, UNCHR)
b) vajalikud on teadmised õigustest ja sotsiaalpoliitikast
c) sotsiaalse konteksti mõistmine (nt rassism ja kultuuriline lugupidamatus)

4. Teadmiste omandamine teiste kultuuride kohta
5. Spetsiifiliste oskuste õppimine, mis on seotud valikute tegemise ja töötamisega läbi tõlgi

Kõik eelpool nimetatud teemad on vajalik liita sotsiaaltöö õppeprogrammidesse. Kindlasti tuleb arvestada kohalike oludega, kuigi mõned tähelepanekud kehtivad ka kõikide kohta. Tihti tuleb uuringutest välja, et õppijate arvates on peamiselt oluline keskenduda vaid enda kultuurile. Samas on tähtis tuua ühe ohuna välja stereotüüpide tekkimist ning nn “kultuurilist turismi”, kui keskenduda liialt ühele poolele. Sotsiaaltöö tegijatele on vajalik luua tugev baas mõistmaks inimesi, kellega koos töötatakse. Iga inimene näeb ennast suhtes oma kultuuriga võttes mõningaid kultuurilisi elemente rohkem arvesse kui teisi. Globaliseerimise üks mõjuteguritest on see, kui inimesed loovad endale kahekordseid või mitmekordseid identiteete. Ennast presenteeritakse presenteerides järgitakse erinevaid reegleid ja käitumist, mis pärinevad nende kodudest või töökohadest. Vajalik on rõhutada seda, kui õpitakse erinevaid aspekte teistest kultuuridest, aitab see meil enda kultuuri paremini mõista ja näha seda kui üht paljudest. See omakorda mõjutab meie suhtumist teistesse inimestesse.

II Me soovitame: arvestada sellega, kui õpime tundma teisi kultuure (eriti multikultuurset konteksti arvestades), siis ei kaota me sellega enda kultuuri, vaid leiame võime näha ja aktsepteerida enda oma kui üht paljude hulgast.
Näiteks paljudes riikides nagu Wales, Belgia, Eesti, Austraalia ja Uus Meremaa eksisteerivad kaks kultuurilist ja keelelist kogukonda, mis teatud piirini üksteist täiendavad ja samas võivad tekitada ka konfliktsituatsioone. Sellisel juhul on väga vajalik mõista teisi kultuure ajaloolisi suhteid.

III Me soovitame: arvestades kaks-kultuurset konteksti peab olema suurema tähelepanu all teiste kultuuride mõistmine ja väärtustamine.
Praegusel ajal peetakse austust teiste kultuuride suhtes väga oluliseks. Samas on tähtis olla tähelepanelikum ühiskonnas toimuva suhtes, mis omakorda loob suuremaid väljakutseid just sotsiaaltöö valdkonna inimestele. Sotsiaaltöö tegijad peavad märkama käitumist, mis kuidagi rõhub, on kuritahtlik või ahistab neid inimesi, kes on kuidagi haavatavamad kui teised. Selliste väljakutsetega peab sotsiaaltöö tegija tegelema ka sel juhul, kui taoline käitumine on teatud kultuurides aktsepteeritud.

IV Me soovitame: et kultuuridevahelisi kompetentse peab alati esitlema selles võtmes, mis toetab pingevaba praktikat, rahvusvahelisi definitsioone sotsiaaltöö rollist (http://www.ifsw.org) ja riiklikke tegevusjuhiseid ning eetikat.

V Me soovitame: et kultuuridevahelise pädevuse õpetamise eesmärk on valmistada õpilasi ette tegelema eetiliste dilemmadega eriti siis, kui töötatakse erinevate kultuuride esindajatega
Mõnede riikide puhul võib tunda, et poliitika ning rahvuslik ja kohalik administratsioon pigem teravdab pingeid erinevate kogukondade vahel. Sotsiaaltöö üheks olulisemaks elemendiks võib pidada panustamine sotsiaalsetesse muutustesse.

VI Me soovitame et kultuuridevahelist pädevust hõlmav koolitus sisaldaks õpilaste varustamist teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks sotsiaalpoliitika mõjutamist nende kohalikus ja riiklikus kontekstis.

en.gif
at.gif
be.gif
de.gif
ee.gif
gr.gif
fi.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License