Παρουσίαση του HRDC

Το Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο( Hellenic Regional Development Center) είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, ο οποίος εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της υποστήριξης επενδυτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, για την προώθηση της δια βίου μάθησης μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης, την μεταφορά τεχνογνωσίας χρησιμοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές καθώς και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε μια Ευρώπη που βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης.

Το όραμα μας είναι η καθιέρωση μιας δυναμικής και ευημερούσας οικονομίας η οποία θα στηρίζεται στη γνώση, στην προηγμένη τεχνολογία και στην ανάπτυξη του επιπέδου ποιότητας ζωής για όλους.

Οι στόχοι μας είναι:

-Συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διεύρυνση των ευκαιριών της τοπικής κοινότητας. Σε αυτό το πλαίσιο οι τομείς δραστηριότητάς μας περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές που σχετίζονται με το την βιώσιμη ανάπτυξη, την διαπεριφερειακή συνεργασία, την επαγγελματική κατάρτιση και την κοινωνική συνοχή.

  • O προγραμματισμός, η προετοιμασία και η υλοποίηση δράσεων που σκοπό έχουν τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
  • Εισήγηση νέων προτάσεων που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σχεδιασμός και διαχείριση αυτών.
  • Πραγματοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης που έχουν σκοπό την επίτευξη ευημερίας για την στήριξη και ανοικοδόμηση βασικών κοινωνικών θεσμών όπως το θεσμό της οικογένειας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, κ.α.
  • Συμμετοχή σε κάθε είδους δίκτυο εθελοντικών οργανισμών (εθνικό, ευρωπαϊκό, διασυνοριακό, διεθνές).
  • Εκπόνηση μελετών, παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, επιχειρήσεις , εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης, της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://www.hrdc.org.gr

Παρουσίαση του προγράμματος INCOSO

Το έργο Intercultural Competence For Employees In The Social Field (InCoso), είναι ένα σχέδιο που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, ΄΄ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ΄΄- LEONARDO DA VINCI και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το έργο άρχισε τον Αύγουστο του 2008 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2010.
Στο σχέδιο εταιρικής σχέσης συμμετέχουν οργανισμοί από 7 χώρες: Γερμανία, Βέλγιο, Φινλανδία, Ουαλία, Αυστρία, Εσθονία και η Ελλάδα με το Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Κέντρο. Η σύμπραξη αποτελείται από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς).
Η μετανάστευση στα ευρωπαϊκά πλαίσια αποτελεί μια πραγματικότητα που απαιτεί την προσαρμοστικότητα των κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την ομαλή ένταξη των μεταναστών και την συντήρηση ενός ισορροπημένου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ανάγκη για την διαμόρφωση της επαγγελματικής κατάρτισης στην εκπαίδευση και τον κοινωνικό τομέα προκειμένου να εναρμονιστούν οι διαπολιτισμικές διαφορές είναι επιτακτική. Το έργο Intercultural Competence For Employees In The Social Field (InCoso) αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης.
Το έργο θα αξιολογήσει τους υπάρχοντες τρόπους με τους οποίους τα διαπολιτισμικά ζητήματα αντιμετωπίζονται στους οργανισμούς των εταίρων. Μια σειρά συνεδριάσεων και συναντήσεων στους συμμετέχοντες φορείς, όπου θα συμμετέχει το διδακτικό προσωπικό, οι σπουδαστές και οι εργοδότες, συμβάλλει στην ανάπτυξη συστάσεων και προτάσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών. Μια βάση δεδομένων που θα στηρίξει όλες αυτές τις συστάσεις θα αποτελέσει μέρος ενός CD ROM που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του σχεδίου.

en.gif
at.gif
be.gif
de.gif
ee.gif
gr.gif
fi.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License